Regulamin ośrodka

REZYDENCJA 5 DĘBÓW W MIĘDZYDROJACH
 
R E G U L A M I N    O Ś R O D K A

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Rezydencji 5 Dębów, ul. Gryfa Pomorskiego 55, 71-500 Międzyzdroje.
 2. Opiekunem Gościa, w trakcie pobytu w Rezydencji, jest Recepcja hotelowa.
 3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do Rezydencji (z góry), w czasie dokonywania meldunku.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Rezydencji, w trakcie jego trwania, opłata za pobyt nie jest zwracana.
 5. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa do godz. 18:00 w dniu rezerwacji, Rezydencji zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. Późniejszy przyjazd jest możliwy, wymaga jedynie wcześniejszego uprzedzenia Recepcji.
 6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisania Karty meldunkowej.
 7. Pokój w Rezydencji wynajmowany jest na doby.
 8. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00
 9. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 10. Życzenie przedłużenia pobytu ponad okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji nie później niż w przeddzień daty wskazanej w karcie meldunkowej, jako termin zakończenia pobytu. Możliwość przedłużenia pobytu uzależniony jest od dostępności wolnych pokoi.
 11. Zatrzymanie pokoju po godz. 11:00 jest traktowane, jako rozpoczęcie kolejnej doby i wiąże się z koniecznością natychmiastowego wniesienia opłaty za 1 dobę wg cennika podanego na stronie www.rezydencja5debow.pl. Opłata obowiązuje niezależnie od możliwości przedłużenia pobytu. Wniesienie opłaty nie jest równoznaczne przedłużeniem pobytu i umożliwieniem dalszego zajmowania pokoju przez Gościa.
 12. Rezydencja uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 13. Rezydencja świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 14. Rezydencja ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 15. Na życzenie Gościa Rezydencja świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udziela informacji związanych z pobytem, przechowuje bagaż Gości w dniu przyjazdu i wyjazdu, oraz w trakcie siedmiodniowego pobytu jednokrotnie: sprzątnie pokoju, zmiana pościeli oraz wymiana ręczników.
 16. Gość odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Rezydencji. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 17. Rezydencja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową, intelektualną lub artystyczną, jak i utraty pieniędzy, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu Rezydencji.
 18. Rezydencja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
 19. Rezydencja nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 20. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy osób odwiedzających Gościa.
 21. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, rozłączyć z kontaktu wszelkie pozostawione urządzenia elektryczne, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 22. Za zagubienie klucza do pokoju hotelowego pobierana jest opłata w wysokości 250 zł netto. Na pobieraną kwotę wystawiany jest paragon lub faktura.
 23. Gość Rezydencji nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 24. Zabronione jest wynoszenie posiłków z Restauracji.
 25. Jeżeli w pokoju znajduje się minibarek, to jest on odpłatny, a podczas meldowania Gościa w hotelu, pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł na rzecz minibarku.
 26. Kaucja za minibarek jest zwracana lub rozliczana wg konsumpcji Gościa, w dniu wymeldowania Gościa z pokoju hotelowego.
 27. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej i holu recepcyjnym, jak i wszelkich innych pomieszczeniach Rezydencji jest zabronione. Każdorazowe naruszenie tego zakazu będzie związane z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 500zł.
 28. W pokoju zabronione jest przechowywanie materiałów niebezpiecznych, wybuchowych oraz broni i amunicji.
 29. Osoby odwiedzające Gości Rezydencji, niezameldowane w Rezydencji, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00
 30. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy w godz. 22:00 -7:00
 31. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, wszelkich urządzeń grzewczych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju Rezydencji. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów, których podłączenie dopuszczalne jest wyłącznie pod nadzorem, w trakcie, gdy Gość przebywa w pokoju.
 32. Rezydencja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Rezydencji lub innych Gości, albo szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Rezydencji. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań przedstawiciela Rezydencji, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Rezydencji.
 33. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju rezydencji, będą na życzenie odesłane odpłatnie na adres podany przez Gościa. W przypadku nieodebrania pozostawionych rzeczy, lub nie podania adresu lub nieopłacenia
 34. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych rezydencji zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 35. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu.
 36. Na czas pobytu Gościa Rezydencja 5 Dębów nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie, a Gość wypożycza na czas pobytu - do własnego osobistego użytku, odbiornik telewizyjny.
 37. W trakcie pobytu Gościa, Rezydencja nieodpłatnie umożliwia dostęp do sieci internet poprzez bezprzewodową sieć WiFi. Gość przejmuje wszelką odpowiedzialność za korzystanie z sieci internet, w szczególności za wysyłane i ściągane materiały.REZYDENCJA 5 DĘBÓW W MIĘDZYZDROJACH
styczeń 2014r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
RODO

facebook